CYNLLUNIO PROFIADAU CYFOETHOG

YSTYRIAETHAU AR GYFER CYNLLUNIO

I sicrhau deilliannau llwyddiannus, mae’r broses o gynllunio profiadau siarad a gwrando yn holl bwysig. Mae’r camau isod o gymorth enghreifftiol i chi ar gyfer y broses hon.

PAM? – Ystyriwch pa sgiliau siarad a gwrando sydd angen sylw ac ystyriwch pa gyd-destun dilys sydd ei angen er mwyn datblygu hynny. 

BETH? – Sicrhewch bod pwrpas y siarad yn wedi ei adnabod yn glir e.e.mynegi syniadau, esbonio. 

SUT? – Dewisiwch strategaethau addas fydd yn targedu’r agwedd sydd angen ei datblygu e.e. Crynhowr tawel i ddatblygu….

I gefnogi’r strategaeth dewiswch sgaffaldiau fydd yn cynorthwyo’r dysgwyr i wella ansawdd y trafod. 

Ystyriwch rôl technoleg ddigidol, os yn berthnasol, i gyfoethogi’r addysgu a’r dysgu.

MYFYRIO – Yn dilyn tasgau siarad a gwrando rhowch amser i ddysgwyr drafod eu dysgu a rhannu sut i wella ymhellach. Ystyriwch hefyd lwyddiant y strategaethau eich hunain.

h

Cyfuno llafaredd a digidol (PDF)

Siarad

cyfathrebu clir ac effeithiol

dewis iaith briodol a chyfryngu

gwybodaeth a dealltwriaeth

rolau, genres, ffurfiau, cyfryngau ac arddulliau

cywair addas

archwilio syniadau

defnyddio ac addasu ieithoedd

rhyngweithio

mynegi safbwyntiau

meithrin perthynas ag eraill

Digidol

Cynllunio ar gyfer Siarad a Gwrando (MP4)

Digidol yn y Broses Gynllunio (MP4)

Angen PDF Digidol yn y broses Gynllunio

Angen gwneud y Google Slides yn gyhoeddus!!