ARWAIN EIN LLAIS NI

DYFNHAU

Sefydlu a datblygu arferion

Rôl arweinydd y maes

 • Rhannu’r weledigaeth ar gyfer llafaredd y Gymraeg a sut dylai fod yn rhan o hinsawdd ac amgylchedd pob dosbarth er mwyn cysondeb gweithredu a chynnydd effeithiol ym medrau cyfathrebu’r dysgwyr

‘Ein Llais Ni’ yn y dosbarth

 • Datblygu dealltwriaeth o sut i gynllunio cyfleoedd siarad a gwrando effeithiol

   • Beth yw pwrpas y siarad a gwrando? (archwiliadol, siarad i gyflwyno)?
   • Gwneud defnydd o’r adnodd Llafaredd Llwyddiannus i bwrpas myfyrio.

Cynllunio

Llafaredd Llwyddiannus

 • Datblygu dealltwriaeth dda o’r gwahanol strategaethau sydd ar gael i alluogi datblygiad a chynnydd mewn sgiliau siarad a gwrando

Dewis strategaethau

Noisy Classroom

 • Sicrhau bod dealltwriaeth a defnydd da o dechnoleg ddigidol i gyfoethogi’r ddarpariaeth ar gyfer siarad a gwrando

Digidol

 • Neilltuo cyfleoedd i ddisgyblion fyfyrio, trafod eu dysgu a rhannu sut i wella eu sgiliau siarad a gwrando (hunan asesu ac asesu cyfoedion)

Lledaenu ar draws yr ysgol:

 • Ymgyfarwyddo gyda sut gall Ein Llais Ni ddatblygu eich ysgol fel Sefydliad sy’n Dysgu
h

YSD Llafaredd

 • Manteisio ar gyfleoedd i rannu negeseuon ac arferion gydag arweinwyr eraill e.e. o fewn y clwstwr
 • Arweinydd yn sicrhau cysondeb gweithredu Ein Llais Ni ar draws y dosbarthiadau gan gyfeirio at gefnogaeth o’r wefan a chanfyddiadau a/neu arferion llwyddiannus cyfredol yr ysgol
h

Adnodd hunanwerthuso dysgu ac addysgu

 • Amlygu llafaredd (siarad a gwrando) fel sgil sy’n mynd ar draws pob MDaPh

Llafaredd ar draws MDaPh

h

Llafaredd ar draws MDaPh

 • Darparu Dysgu Proffesiynol perthnasol i’r staff a chytuno ar gamau nesaf e.e. pa strategaethau sy’n cael eu rhoi ar waith, pa gefnogaeth sydd ar gael, pryd fydd y cyfarfod nesaf i drafod y gweithredu cychwynnol

Dysgu Proffesiynol

 • Annog y staff i ddefnyddio adnodd ‘Ein Llais Ni’ i ymchwilio ymhellach e.e. edrych ar enghreifftiau o ysgolion, darllen ymchwil perthnasol i cynnwys strategaethau mewn tasgau

Pam?

Enghreifftiau o ysgolion

Dewis Strategaethau

Rhoi ar waith

Pa fath o weithredu sydd angen digwydd wrth ddechrau ar y gwaith?

Beth sydd angen ei ddarganfod a’i ddeall?

Dyfnhau

Wrth i’r gwaith ddatblygu, beth sydd yno i gefnogi cynnydd pellach?

Beth ellir ei wneud i ledaenu’r gwaith ar draws yr ysgol?

Gwerthuso a Gwreiddio

Sut mae sicrhau fod y newid yn un hir-dymor ac wedi’w ledaenu ar draws yr ysgol a chwricwlwm yr ysgol?